Lajvarens ordlista

Inom lajvhobbyn förekommer en hel del termer som kan vara märkvärdiga och obekanta för nybörjare eller oinsatta. Här nedan listas en del av de koncept som är allmänt förekommande inom Eloria. Ytterligare termer och förklaringar kan fås bland annat från Nordic Larp Wiki.


Bleed: Spelarens inre värld påverkar karaktären och karaktärens inre värld kan också påverka spelaren. Känslostarka upplevelser, både positiva och negativa, spiller ibland över på spelaren och kallas då för ”bleed”.

Boffer: Den sortens mjuka låtsasvapen som främst används i lajv som ersättning för blankvapen. I Elorias lajv används enbart latexvapen, som är relativt verklighetstrogna men ändå säkra. Man ska kunna bli slagen utan att det gör ont.

Briefing (prebrief, individuell brief, debrief): De off-genomgångar som hålls före och efter ett lajv. I prebriefen går spelledarna igenom väsentlig spelfakta, regler och liknande, och svarar på eventuella frågor angående lajvet. I den individuella briefen diskuterar spelledarna rollen med spelaren, delar ut rekvisita, svarar på personliga frågor och liknande. Under debriefen diskuterar spelarna i grupp sina tankar, spelupplevelser och känslor.

Immersion: Ett sinnestillstånd där rollspelandet flyter på naturligt och spelaren får en känsla av att faktiskt vara sin karaktär och befinna sig i en fiktiv värld. Begreppet har definierats på många olika vis och väcker ofta diskussion.

Intrig: Ordet ”intrig” innefattar alla de spänningar, relationer, målsättningar och strävanden som på något vis ger grogrund för händelser i ett lajv. Alla roller brukar ha personliga intriger skrivna i rolltexten, men intriger kan också finnas för grupper av roller eller för lajvet i helhet.

Lajv: Försvenskad version av ”live”, från engelskans ”live action role-playing”. På svenska kallas lajv också ibland för ”levande rollspel”. I många andra språk används förkortningen ”larp” istället (fi. ”larppi”, eng. ”larp”).

Lajvkampanj: En serie lajv i samma värld, oftast kronologiskt påföljande. Händelserna i tidigare lajv kan påverka kommande, och det kan finnas en möjlighet för spelarna att fortsätta spela sin karaktär från föregående lajv.

Lajvkrapula: Det som skämtsamt ofta benämns som ”lajvkrapula” har inget med rusmedel att göra! Det är ordet som används för den fysiska, mentala och sociala utmattningen som kan uppstå efter långa eller intensiva lajv. Lajvkrapula är ofta ett tecken på att spelaren haft en givande upplevelse!

Lajvvärld: I många lajv är spelvärlden helt påhittad. Den kan till exempel ha en egen religion och egna folkslag. Sådant är fallet i exempelvis medeltida fantasy, där världen motsvarar vår världs medeltid i fråga om teknologisk utveckling, men annars är påhittad. För att världen ska kunna existera i lajvet måste det finnas utförlig information om den så att lajvarna kan läsa in sig på dess egenheter och låta den få liv. I vissa fall kan lajvvärlden vara den samma som verkligheten, med eller utan modifieringar.

Off-lajv och in-lajv: Off-lajv kallas det som sker utanför spelet, medan in-lajv är händelser som hör till spelvärlden och berör rollfigurerna. Ifall någon är off-lajv (håller en knytnäve över huvudet) är rollen inte med i spelet för närvarande, och de övriga rollfigurerna lägger inte märke till vad spelaren gör. Undvik onödigt ”offande”, då det kan störa stämningen och koncentrationen hos både dig och dina medspelare. Begreppen gäller även för konkreta saker, såsom rekvisita: på medeltida lajv är Nikeskor OFF, läderstövlar är IN, chips är OFF, bröd är IN. Skillnaden här är alltså vad som passar (IN) och vad som inte passar (OFF) i lajvets kontext.

Pervasive: Lajv som spelas bland allmänheten, till exempel mitt i en stad, utan att allmänheten är medveten att ett lajv pågår. I pervasivelajv är det möjligt att interagera med personer som inte är en del av spelet, så länge detta görs utan att allmänheten störs. I pervasivelajv är spelområdet ofta mycket stort eller obegränsat.

Roll eller karaktär: På samma sätt som skådespelare gestaltar olika roller i film och teater så gestaltar alla deltagare i ett lajv en lajvroll. Lajvrollen är en påhittad karaktär som ofta skiljer sig mycket från spelaren. Det är viktigt att komma ihåg att spelaren och rollen är vitt skilda saker. I ett lajv kan din rollfigur bli grundlurad eller utskälld – men inte du själv!

Rollskelett: En kort text som innehåller den allra viktigaste informationen om en roll. Rollskelett skrivs av spelledningen och används ofta som utgångspunkt för för spelare att utveckla rollen själv.

Rolltext: Denna text beskriver din roll och innehåller ofta rollens bakgrund, målsättningar, relationer till andra roller samt annat som är viktigt för ditt spel. Rolltexten skrivs ibland av spelledningen och ibland av spelaren, men inom Eloria oftare som ett samarbete mellan spelare och spelledning.

Spelledarcentral: Under pervasive lajv finns det ofta en spelledarcentral (SLC), som är en plats från vilken spelledningen kan övervaka lajvet. SLC fungerar ofta som off-rum och samlingsplats.

Spelledning (SL): Lajvets arrangör(er), som organiserar, skriver och leder ett spel.

Spelteknik: Spelteknik innefattar alla de regler och system som används i lajv för att simulera sådant som inte kan utföras på riktigt, bland annat magi, våld, berusning och död. Mer komplicerad spelteknik kan förekomma i lajv där spelvärlden är mycket olik verkligheten eller där lajvet i sig självt är säreget. Ordet metateknik kan också förekomma i liknande betydelse.

Workshop: Inför större lajv ordnas ofta workshoppar där deltagarna kan lära sig mera om spelvärlden, arbeta med sin roll, sy kläder och tillverka rekvisita eller på annat sätt förbereda sig inför ett lajv. Workshoppar kan också ordnas oberoende av något lajv och är då mer likt en kurs eller ett seminarium där man arbetar med en enda sak, till exempel matlagning eller svärdsstrid.